top of page

Sidemount Diver Course

          introduction

 

ระยะเวลาในการเรียน :  วัน

          description

 

เวลาเรียน : ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเรียนได้เอง โดยตกลงกับครูผู้สอน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  • n/a

  • n/a

  • n/a

 

ค่าใช้จ่าย : 9,900 บาท (มีอุปกรณ์ของ sidemount ให้ใช้จนจบหลักสูตร ไม่มีหนังสือ และไม่รวมค่าออกทะเล 2 วัน)

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

  • n/a

  • n/a

  • n/a

Sidemount pool session
bottom of page